Modern and Antique, Arts & Crafts YOKOYAMA

Ukiyo-e

  • Ichikawa Danjyuroh as Sasa-no- Sagobe

笹の三五兵衛 市川團十郎Ichikawa Danjyuroh as Sasa-no- Sagobe

No 1807-7A
Artist 国貞|Kunisada
Date 1856
Size 36×24cm

JPY8,000